Controle en verantwoording

De controlerende rol van de gemeenteraad

 

Literatuur

Hier hebben we in de eerste tijd van het project literatuur bij elkaar gezet die wij kennen over de controlerende rol van de gemeenteraad. Sinds 2021 is dit overzicht niet meer bijgewerkt. 

Bent u op zoek naar een meer compleet en actueel overzicht van de literatuur, kijk dan in de literatuurlijst van één van de meer recente publicaties op deze website. 

Gemeenteraden en hun controlerende rol

B&A Groep (2008). Staat van het Dualisme. Den Haag.

Castenmiller, P. & K. Peters (2018). Hoofd der gemeente, maar niet de baas. De verhouding tussen raad en college in de praktijk. In: H. Vollaard, G. Boogaard, J. van den Berg & J. Cohen (red.). De Gemeenteraad. Ontstaan en ontwikkeling van de lokale democratie. Amsterdam: Boom.

Castenmiller, P., M. van Dam & K. Peters (2013). …. Geven de raad alle inlichtingen …. Een onderzoek naar informatievoorziening aan de gemeenteraad. In opdracht van het ministerie van BZK. Den Haag: Stichting Decentraalbestuur.nl.

Commissie-Ollongren (VNG Denktank) (2016). Maatwerkdemocratie; Naar een krachtiger, trefzekere gemeenteraad 2020 als kruispunt in de lokale democratie. Jaarbericht 2016. Den Haag: VNG.

Commissie-Van den Donk (Commissie toekomstgericht lokaal bestuur) (2016). Op weg naar meervoudige democratie. Den Haag: VNG.

Daadkracht (2014 en 2017). Nationaal Raadsledenonderzoek 2014 en 2017. Nijmegen.

Denters, B. (2015). Controle en verantwoording in een veranderend lokaal bestuur. Essay voor Raadslid.nu. Den Haag/Enschede.

Denters, B., M. de Groot & P.J. Klok (2008). Een wezenlijke vertegenwoordiging der burgerij. Over de rollen van de gemeenteraad na de dualisering van het gemeentebestuur. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Congresuitgave Staat van de dualisering, Den Haag.

Denters B. & I. Pröpper (2002). Naar een politiek profiel voor de gemeenteraad. Eindrapportage Project duale gemeenten. Den Haag: VNG Uitgeverij.

Denters, S.A.H. et al. (2000). Aan het hoofd der gemeente staat…. In: Rapport van de Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie, deel II, bijlagen. Alphen aan den Rijn: Samsom.  

Engels, J.W.M. (2008). De staat van het dualisme in het decentraal bestuur. In: Bestuurswetenschappen, 5, 12-28.

Greef, R. de, & R. Stolk (2015). Grip op regionale samenwerking. Handreiking voor gemeenteraadsleden en griffiers. Den Haag.

Hessels, J.W.M.M.J. (2018). Raad zonder Raadgevers. Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur. Proefschrift Radboud Universiteit Nijmegen, Deventer: Wolters Kluwer.

Korsten, A.F.A. (2018). Bestaat het ideale raadslid? Een hulpmiddel voor bezinning op de wijze van politiek bedrijven van (kandidaat) raadsleden. Te vinden op: www.arnokorsten.nl

Overal, K. (2006). De raadsenquête onderzocht. Een analyse van de controlerende functies van de raadsenquête voor de gemeenteraad. Scriptie Universiteit Twente.

Peters, K. (2017). Meer gemeentelijke belastingen en lokale democratie: kip of ei? In: Raad voor het openbaar bestuur (2017). Twee werelden verbinden. Uitdagingen in de financiële en bestuurlijke verhoudingen voor de nieuwe Raad voor het openbaar bestuur. Den Haag.

Peters, K., V. van Stipdonk & P. Castenmiller (2014). Verkenning van de Lokale Democratie in Nederland. Den Haag: Stichting Decentraalbestuur.nl.

Raad voor het openbaar bestuur (2016). 15,9 uur. De verbindende rol van het raadslid in een vitale democratie. Den Haag.

Raad voor het openbaar bestuur (2015). Wisselwerking. Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeentelijke samenwerking. Den Haag.

Schram, J., M. van Twist & M. van der Steen (2017). Raad en hulptroepen. Hefbomen ter versterking van de controlerende taak van de gemeenteraad. Den Haag: NSOB.

SGBO (1999). De alledaagse praktijk van het lokaal bestuur. In: Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie (onderzoeksbijlagen).

Staatscommissie Dualisme en lokale democratie (2000). Dualisme en Lokale Democratie. Eindrapport. Den Haag/Alphen aan den Rijn: Ministerie van Binnenlandse Zaken/Samsom.

Stuurgroep evaluatie dualisering gemeentebestuur (Commissie-Leemhuis) (2004). Aangelegd om in vrijheid samen te werken. Dualisering: bijsturing geboden. Den Haag.

Woude, W. van der (2011). Financiële controle in het gemeenterecht. Een juridisch onderzoek naar de ‘dualisering’ van de financiële functie. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

Controle en verantwoording algemeen

Benz, A., et al. (2007). Introduction to Special issue on Accountability in the EU. European Law Journal, 13(4), 441–446.

Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. European Law Journal, 13(4), 447–468.

Bovens, M., T. Schillemans & P. t Hart (2008). Does Public Accountability Work? An Assessment Tool. In: Public Administration, Vol. 86, No. 1 (225–242).

Brandsma, G.J. & T. Schillemans (2013). The Accountability Cube: Measuring Accountability. Journal of Public Administration Research and Theory, 23 (4), 953–975.

Brandsma, G.J., & J. Adriaensen (2017). The Principal–Agent Model: Accountability and Democratic Legitimacy. In: T. Delreux and J. Adriaensen (eds.), The Principal Agent Model and the European Union, Palgrave Studies in European Union Politics, pp. 35-54. DOI 10.1007/978-3-319-55137-1_2

Rekenkamers

Hanemaayer, D. (2012)  Onderzoek door lokale rekenkamers: maatschappelijke effecten versus beleidstechniek. Beleidsonderzoek Online.

Jong, P.O. de, J.R. Lunsing, E. Fogl en F. Haven (2013). De staat van de rekenkamer. Een onderzoek naar institutionele vormgeving, budget en output van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies. Kommerzijl: Stibabo.

Mark, R. van der, en W. de Wal (2015). Onderzoek naar budgetten en samenwerking van gemeentelijke rekenkamers en rekenkamercommissies. Berenschot, in opdracht van het ministerie van BZK.  

Mark, R. van der, A. Oostdijk, R. Beerepoot, H. Heine (2011). Evaluatie van de provinciale en gemeentelijke rekenkamers. Amersfoort.

Necker van Naem (2011). Rekenkamermonitor 2004-2011. Utrecht.

Peters, K. (2020). Frapper toujours. Essay ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Rekenkamer Nijmegen. Nijmegen.

Werkgroep Lokale rekenkamers (2019). De stand van zaken m.b.t. lokale rekenkamers, op basis van een landelijke gespreksronde. Utrecht: Berenschot.

Zee, T. van der, en P.O. de Jong (2010). Een spiegel van het lokale rekenkamerlandschap. Groningen: Byond en De Jong beleidsadvies.

Controle in gemeenten

Anderson, R.J. (2006). Tussen schakelen en switchen. Over de rol van de controller in gemeentelijke organisaties. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Castenmiller, P., M. Meesters & B. Pluut (2006). De achtergronden van gemeentelijke prestaties. Den Haag: Zenc.

Deloitte en Vereniging van Gemeentesecretarissen (2011). Met lef en durf de controletoren aanpakken… Onderzoek naar de ervaren controle- en verantwoordingsdruk binnen 13 gemeenten.